[Home] [Table of Contents] [Comments]

color bar

LPT Symbol Turkish Language Pop Quiz

Language questions from Turkish College Entrance Exams -- with the answers!
color bar

Click Here!


Pop Quiz -- figure of speech whats new
Pop Quiz -- word meaning, "exactly, perfectly"whats new
Pop Quiz -- about Proverbs
Pop Quiz -- about confused expression
Pop Quiz -- about punctuation, period
Pop Quiz -- closest word meaning, whats new
More to come...

These are real Questions from The Turkish ÖSS and ÖYS College Entrance Exams.
The Turkish exams are very similar in kind and function to the American SAT College Entrance Exams.

The approximate English translations of the Questions and Answers are provided
with a heading in this color
at the bottom of each boxed Q & A set.

Word Meaning -- "exactly, perfectly"...whats new
Soru
Question
Cevap
Answer
Örnek (ÖYS 1992)
Kimi zaman, herhangi bir dilde, yabancI dilden alInmIs bir kavrama tIpatIp karsIlIk bulmak zor olur.

Bu cümledeki "tIpatIp" sözcügün anlamIna en yakIn kullanIm asagIdakilerden hangisidir?

 1. Bütçemize uygun kiralIk bir ev arIyoruz.
 2. Siz de odanIzI istediginiz gibi süsleyebilirsiniz.
 3. Bu soruna en kIsa zamanda kesin bir çözüm bulunmalI.
 4. ÇocuklarIn hepsine birer takIm elbise aldI.
 5. BabamIn ayakkabIsI bana tam geldi.

Sample Question (From the 1992 ÖYS Exam)

Sometimes, in whatever language, it's hard to find an exact equivalent to a foreign language conceptual meaning.

Which of the following sentences expresses the meaning of 'exact(ly), perfect(ly)' as used in the [leadoff] sentence [above].

 1. We're looking for an apartment that is suitable for our budget.
 2. You'll be able to decorate your room just as you like it.
 3. We have to find a definite solution to this problem as soon as possible.
 4. Each one of the children bought a suit of clothes.
 5. My father's shoes are just right for me [fit me perfectly].
Çözüm

Örnek olarak verilen cümledeki "tIpatIp" sözünün ne anlama geldigini, kendimizin buldugu sözlerle ifade edelim. Burada "tIpatIp" sözü "tamamen aynI, hiçbir farklIlIgI olmayan" anlamInI tasIyor. Seçeneklere baktIgImIzda 5'de "bana tam geldi" derken "tam" sözü "çocugun ayakkabIsIyla babasInIn ayakkabIsI arasInda ölçü bakImIndan hiçbir farklIlIgIn bulunmadIgI, ikisinin tamamen aynI oldugunu bildiriyor". Yani örnek cümledeki "tIpatIp" sözünün cümleye kattIgI anlamla aynI anlamdadIr. Cevap 5'dir.

Solution
Let's express in words what we find coming from the meaning of the word(s) 'exact(ly), perfect(ly)' given in the example [leadoff] sentence [at the beginning of the question]. There the word(s) carries the meaning of "completely the same; being no difference at all". When we look at the answer choices, we see in 5, "bana tam geldi" conveys the meaning, "You won't find a difference [in measurement] between the shoes of the father and the son, it's said they are exactly the same". So it means that it has the same [closest] meaning to that found in the leadoff sentence. The answer is 5.

color bar

Closest Word Meaningwhats new
Soru
Question
Cevap
Answer
Örnek (ÖSS 1994)
 1. Onunla kIrk yIlda bir, Ankara'ya gittigimde görüsüyoruz
 2. AlIsmIs olmalI, yIllar yIlI aynI kentte yasadI.
 3. DostlarInIn sayIsI yIldan yIla artIyor.
 4. ikisini de yIllardan beri tanIrIm.

YukarIda numaralanmIs cümlelerin hangilerindeki altI çizili sözler anlamca birbirine en yakIndIr?

 • A) 1 ve 2
 • B) 1 ve 3
 • C) 1 ve 4
 • D) 2 ve 3
 • E) 2 ve 4
Sample Question (From the 1994 ÖSS Exam)

 1. We seldom meet up with them, when we go to Ankara.
 2. He must be used to it, he's lived in the same town for years.
 3. He adds to the number of his friends from year to year.
 4. I've known them both for years.

In which of the sentences above do the underlined words come closest in meaning to each other?
 • A) 1 and 2
 • B) 1 and 3
 • C) 1 and 4
 • D) 2 and 3
 • E) 2 and 4
Çözüm

Bu tip sorularIn çözümünde altI çizili sözlerin yerine cümlenin anlamInda herhangi bir degisiklik olusturmayacak yeni sözler bulmalIyIz. Verilen cümlelerdeki altI çizili sözleri inceleyelim. 1. cümlede "kIrk yIlda bir" sözü "seyrek olarak" anlamIndadIr. 2. cümlede "yIllar yIlI", "eskiden beri, uzun zamandIr"; 3. cümlede "yIldan yIla", "her geçen gün"; 4. cümlede "yIllardan beri", "eskiden beri, uzun zamandIr" anlamlarIndadIr. Görüldügü gibi 2. ve 4. cümlelerde altI çizili sözler aynI anlama gelmektedir. Cevap E’dir.

Solution
In this type of question solution, we must find new words that aren't [very] different from the underlined words in the [sample] sentence(s). Let's study the underlined words in the given sentences. In sentence 1, the underlined words, "one year in forty", refer to [a long time without] seeing [someone]. In sentence 2, the underlined words mean "since/for a long time, it's been a long time". In sentence 3, the meaning is "with every passing day". In sentence 4, the underlined words mean "since a long time, it's a long time". [So} as seen in 2 and 4, the underlined words give the same [approximate] meaning . [Thus], the answer is E.

color bar

Figure of Speechwhats new
Soru
Question
Cevap
Answer
Örnek (ÖSS 1995)
AsagIdaki cümlelerin hangisinde altI çizili sözcük mecaz anlamIyla kullanIlmIstIr?

 1. Gelecek hafta bugün yine bulusalIm, dedi.
 2. Az sonra beyaz bir at üstünde gelin göründü.
 3. Çocugunu uyutmak için odaya götürdü.
 4. Bu bos sözleri dinlemekten bIkmIstI.
 5. AkrabalarInI görmek onlarla konusmak istiyordu.

Sample Question (From the 1995 ÖSS Exam)

In which of the sentences below, are the underlined word(s) a "figure of speech"?

 1. This day next week let's meet again, he said.
 2. A little later, the bride appeared on a white horse.
 3. To put the child to sleep, he was taken to his bedroom.
 4. He was fed up listening to those empty words.
 5. He wanted to speak to them, [in order to] see his family members.
Çözüm

Mecaz anlam, sözcügün gerçek anlamIndan büyük ölçüde farklIlasIp baska bir anlam tasImasI demektir. AltI çizili sözlere baktIgImIzda; "gelecek hafta" bir sonraki hafta demektir; "gelin" "evlenmek üzere olan, dügünü yapIlan bayan" demektir; "uyutmak", "uykuya yatIrmak"; "görmek", "gözle algIlamak" anlamIndadIr. Bunlar cümlelerde aynI anlamlarI verdiginden gerçek anlamlarInda kullanIlmIslardIr. "Bos" sözü ise gerçekte "dolu"nun karsItIdIr. Oysa burada "degersiz, aslI astarI olmayan" anlamlarInI tasIyor. Yani gerçek anlamIndan tamamen farklI bir anlama gelmis. Öyleyse mecaz anlamInda kullanIlmIstIr. Cevap 4'dir.

Solution
"Figure of Speech" means carrying another meaning than the 'real' meaning of the word(s). When we look at the underlined words: "gelecek hafta" means "next week"; "gelin" means "about-to-be-married woman"; "uyutmak" means "to put to bed to sleep"; "görmek" means "to perceive with the eyes". In these sentences the same meaning as the real meaning of the words is used. But, the word "bos" is the opposite of "full". So, here it carries the meaning of "valueless, not being true". That is to say, a completely different meaning than the real one arises. So it's used in the sense of a Figure of Speech. {And} the answer is 4.

color bar

Thanks to the Turkish magazine, Zirve, for gathering the Turkish-language Test Questions/Answers...

color bar

[Home] [Contents] [Mail us]Please email us and tell us how we can improve the Learning Practical Turkish Web site.